ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 8/4/2003 με την επωνυμία ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με κύριο  σκοπό την  παραγωγή-πάχυνση καθώς και  εισαγωγή και εξαγωγή γόνων ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας. Την  ίδρυση σχετικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, την εμπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, την  βιομηχανική επεξεργασία των παραπάνω.

 

 Έδρα της εταιρείας Βρίσκεται στο  Δήμο Λιβαδειάς Νομού Βοιωτίας .

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (222.000,00) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (44.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ η κάθε μία

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εκτροφή Τσιπούρας και Λαυρακιού με την εκμετάλλευση θαλάσσιας έκτασης που μισθώνει από το Δημόσιο στην περιοχή του  Όρμου  Βουρλιά.  

 

Η γεωγραφική θέση της μονάδος, χαρακτηρίζεται από παντελή απουσία ρυπογόνων δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας καταλυτικά στην ασφάλεια του ιχθυοαποθέματος και των θαλάσσιων εγκαταστάσεων.

 

Τα κύρια προϊόντα της είναι Τσιπούρα σε μεγέθη από 300 έως 600 γραμμάρια και Λαυράκι από 300 έως και 800 γραμμάρια.